MÜŞTERİ HİZMETLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

İNTERNETTEN ALIŞ-VERİŞ

Mesafeli Satış Sözleşmesi


1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti SATICI ’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Can Çapar

Adres: Tepe mahallesi 39. Sokak numara 46 Marmaris, Muğla

Telefon: +90 252 413 33 34

Eposta: info@gmail.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması, Adet, Birim Fiyatı, Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

6.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, SİTE’de teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9. CAYMA HAKKI

9.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

13. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Can Çapar

ALICI:

TARİH:
Gizlilik ve Güvenlik Politikası


Mağazamızda verilen tüm servisler Can Çapar firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@cancapar.com adresine email gönderebilirsiniz.
İade İşlemleri


İnternet mağazamızdan almış olduğunuz ürünlerde bir sorun olması ya da aldığınız ürünlerin ihtiyacınızı karşılamaması durumunda, teslimat sonrasında iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin tekrar satılabilir özelliğini yitirmemiş olması kaydıyla, ürünlerin iadesi için belirtilen yasal süre 14 gündür. İade edilecek ürünlerin faturası ile birlikte gönderilmesi gereklidir. Faturasız iadeler kabul edilmemektedir. Ürün iade süresi içerisinde teslim edilmelidir. Ürün online satın alındıysa, online değişim koşullarına göz atabilirsin. Mağazada iade için ürün faturasının da yanında olması gerekir.
​Satın alınan ürünler ;
- Kullanılmamış ve giyilmemiş olmalı.
- Orjinal paketinde olmalı.
- Orjinal etiketler yerinde olmalı.
- Aksesuarlar tam ve orijinal paketinde olmalı. İade etmek istediğiniz ürünleri Sürat Kargo ile iade edebilirsiniz. İade veya değişim nedeniyle gönderilen kargolarınız için tarafınızdan ücret talep edilmemektedir. İnternet mağazamızdan almış olduğunuz ürünleri değişim koşullarına uygun olduğu takdirde ayrıca Mağazalarımızdan da faturanızı beyan ederek 30 gün içinde değişimini yapabilirsiniz. Kredi kartı ile yaptığınız ödemelerde ürün tutarının hesabınıza yatırılmasından önce, ürünlerin tarafımıza ulaşması ve iade şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi gereklidir. Bu süreçlerden sonra ürünün tutarı, 10 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılmaktadır. Bu tutarın bankaya devrinden sonra hesaplarınıza yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmelere cancapar.com herhangi bir müdahalede bulunamayacaktır.
Site Kullanım Şartları


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Can Çapar firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme’mden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği eposta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Marmaris Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Ödeme Şekli


Ödemelerinizi BANKA HAVALESİ veya KREDİ KARTI sistemlerinden, tercih ettiğiniz biri ile yapabilirsiniz.
BANKA HAVALESİ İÇİN:
Can Çapar
IBAN TR65 0006 2001 3080 0006 6571 58 BANKA HAVALESİ yaptığınızda Sürat Kargo ile 1-3 iş günü içerisinde, Lütfen; Tercih ettiğiniz ödeme şeklini siparişinize NOT olarak ekleyiniz.
Çerez Politikası


Çerez Nedir? Çerez, bir web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit bir metin dosyasıdır. Sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilir veya bu bilgileri okuyabilir. Her çerez, web tarayıcınıza özeldir. Bir benzersiz tanımlayıcı, site adı ve bazı numaralar gibi anonim bilgiler içerir. Web sitesinin bazı öğeleri, örneğin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (bunlar "birinci taraf çerezler" olarak bilinir) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer web siteleri ("üçüncü taraf çerezler") tarafından belirlenebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız HowStuffWorks web sitesi kapsamlı bir kılavuz sağlamaktadır: İnternet Çerezleri Nasıl Çalışır? Çerezleri Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Web sitemizi kullanarak, çerezlerin cihazınızda kullanılmasına ve cihazınıza kaydedilmesine onay verirsiniz. Web sitemizi çerezler olmadan kullanabilirsiniz ancak bunun sonucunda yararlanabileceğiniz hizmetler kısıtlı olabilir. Tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlayarak çerezlerin cihazınıza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Çoğu tarayıcının varsayılan ayar olarak çerezleri kabul ettiğini lütfen unutmayın. Ayrıca istediğiniz zaman cihazınızda kayıtlı çerezleri silebilirsiniz. Bu işlemi nasıl yapabileceğinizle ilgili talimatlar, tarayıcınızın veya cihazınızın kılavuzunda bulunabilir. Birinci Taraf Çerezler Adı - JSESSIONID Açıklama- Bu çerez, web sitesi oturumunuzu ve gezinme adımlarınızı yönetmek için kullanılan genel bir çerezdir. Son Kullanım Süresi - Oturum Çerezi Kategori - Kesinlikle Gerekli Adı - Code Açıklama- Bu çerez, bir ürün için bayi bulmaya çalışırken kullanıcı tarafından seçilen ürünü hatırlamak için kullanılır. Kullanıcı bir ürün sayfasında, "Bayi Bul" düğmesini tıkladığında bu çerez oluşturulur. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - Dealer Açıklama - Bu çerez, Bayi Arama bölümünden kullanıcının seçimini kaydeder. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - euCookieCompliance Açıklama - Bu çerez, kullanıcının çerez politikasını kabul ettiğini belirtir. Kapatıldıktan sonra çerez etiketinin tekrar görüntülenmemesini sağlar. Son Kullanım Süresi - Oturum Çerezi Kategori - İşlevsellik Adı - Height Açıklama - Bu çerez, Lastik Bulma Aracı'nda kullanıcı tarafından seçilen yüksekliği kaydeder ve kullanıcı, uygulamayı yeniden ziyaret ettiğinde bu seçimi hatırlar. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - loadIndex Açıklama - Bu çerez, Lastik Bulma Aracı'nda kullanıcı tarafından seçilen yük endeksini kaydeder ve kullanıcı uygulamayı yeniden ziyaret ettiğinde bu seçimi hatırlar. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - Rim Açıklama - Bu çerez, Lastik Bulma Aracı'nda kullanıcı tarafından seçilen jant çapını kaydeder ve kullanıcı uygulamayı yeniden ziyaret ettiğinde bu seçimi hatırlar. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - speedIndex Açıklama - Bu çerez, Lastik Bulma Aracı'nda kullanıcı tarafından seçilen hız endeksini kaydeder ve kullanıcı uygulamayı yeniden ziyaret ettiğinde bu seçimi hatırlar. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - Width Açıklama - Bu çerez, Lastik Bulma Aracı'nda kullanıcı tarafından seçilen genişliği kaydeder ve kullanıcı, uygulamayı yeniden ziyaret ettiğinde bu seçimi hatırlar. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Açıklama Açıklama Adı - userLngCntr Açıklama - Bu çerez, ülke seçme sayfasında kullanıcı tarafından seçilen ülkeyi ve dili kaydeder. Kullanıcı, "ülkeyi değiştir" bağlantısını tıkladığında ve listeden veya IP adresi algılama işleviyle bir ülke seçtiğinde çerez kaydedilir. Son Kullanım Süresi - 1 yıl Kategori - Kesinlikle Gerekli Adı - detLngCntr Açıklama - Bu çerez, IP algılama servisi kullanılarak tespit edilen ülkeyi ve dili kaydeder. Kullanıcı tarafından seçilen ülke/dil, web sitesinin ülke/dil seçiminden farklı olduğunda bu çerez kaydedilir. Son Kullanım Süresi - 1 yıl Kategori - Kesinlikle Gerekli Adı - Vehicle Açıklama - Bu çerez, kullanıcı tarafından Lastik Bulma Aracı'nın "Otomobile Göre Bul" özelliğini kullanarak seçilen lastik boyutunun araç türünü kaydeder. Arama sonuçlarında doğru araç kategorisinin seçilmesi gerekir. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - viewedTire Açıklama - Bu çerez, Bayi Arama görüntülenirken kullanıcı tarafından görüntülenen son lastiğe geri dönme kısayolu olarak bu lastiğin kodunu kaydeder. Son Kullanım Süresi - 2 hafta Kategori - İşlevsellik Adı - Desktop Açıklama - Bu çerez, kullanıcının sayfanın masaüstü versiyonunu mobil cihazda görüntüleme kararını kaydeder. Son Kullanım Süresi - 1 saat Kategori - İşlevsellik Adı - Category Açıklama - Bu çerez, kullanıcı tarafından seçilen haber kategorisini kaydeder ve kullanıcı Haberler sayfasına döndüğünde bu ayarı hatırlar. Son Kullanım Süresi - Oturum Çerezi Kategori - İşlevsellik Adı - Year Açıklama - Bu çerez, kullanıcı tarafından seçilen haber yılını kaydeder ve kullanıcı Haberler sayfasına döndüğünde bu ayarı hatırlar. Son Kullanım Süresi - Oturum Çerezi Kategori - İşlevsellik Adı - dlInitialSearch Açıklama - Bu çerez, Bayi Arama sayfasında kullanıcı tarafından seçilen arama terimini kaydeder. Son Kullanım Süresi - Oturum Çerezi Kategori - İşlevsellik Üçüncü Taraf Çerezler Web sitemizde aşağıdaki üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır: Adı - __utma Açıklama - Bu çerez, Google Analytics tarafından kullanıcılar ve oturumlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Çerezler, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. Kullanım Süresi- 2 yıl Kategori - Performans Adı - __utmb Açıklama - Bu çerez, Google Analytics tarafından yeni oturumlar ve ziyaretler arasında ayrım yapmak için kullanılır. Çerezler, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. Kullanım Süresi- 30 dakika Kategori - Performans Adı - __utmc Açıklama - Bu çerez, Google Analytics tarafından yeni ziyaretçileri belirlemek için kullanılır. Kullanım Süresi- Oturum sonu Kategori - Performans Adı - __utmz Açıklama - Bu çerez, Google Analytics tarafından trafik kaynağını veya kullanıcı ziyaretini sağlayan kampanyayı kaydetmek için kullanılır. Kullanım Süresi- 6 ay Kategori - Performans Adı - _ga Açıklama - Bu çerez, Google Analytics tarafından bir kullanıcının ziyaret amacını değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyetiyle ilgili raporlar derlemek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanılır. Kullanım Süresi- 2 yıl Kategori - Performans Adı - _qst Açıklama - Bu çerez Qubit tarafından, ziyaretçi davranışıyla veya pazarlama iletişimlerine nasıl tepki verdikleriyle ilgili kişisel olmayan bilgileri toplamak için kullanılır. Kullanım Süresi - -- Kategori - Hedefleme ve Pazarlama Adı - _qst_s Açıklama - Bu çerez Qubit tarafından, ziyaretçi davranışıyla veya pazarlama iletişimlerine nasıl tepki verdikleriyle ilgili kişisel olmayan bilgileri toplamak için kullanılır. Kullanım Süresi - -- Kategori - Hedefleme ve Pazarlama Adı - _qubitTracker Açıklama - Bu çerez Qubit tarafından, ziyaretçi davranışıyla veya pazarlama iletişimlerine nasıl tepki verdikleriyle ilgili kişisel olmayan bilgileri toplamak için kullanılır. Kullanım Süresi - -- Kategori - Hedefleme ve Pazarlama Adı - qtag_536854 Açıklama - Bu çerez Qubit tarafından, ziyaretçi davranışıyla veya pazarlama iletişimlerine nasıl tepki verdikleriyle ilgili kişisel olmayan bilgileri toplamak için kullanılır. Kullanım Süresi - -- Kategori - Hedefleme ve Pazarlama Çerez Kategorileri Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir: Kesinlikle Gerekli: Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz. Performans: Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar. İşlevsellik: Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir. Hedefleme ve Pazarlama: Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkan tanımak için kullanılabilir.

SHOPPING ON THE INTERNET

Distance Selling Contract


1.PARTIES

This Agreement is signed between the following parties in accordance with the following terms and conditions.

A.'ALICI' ; (referred to as "BUYER" in the contract after this)

B.'SELLER' ; (referred to as "SELLER" in the contract after this)

By accepting this contract, ALICI accepts in advance that if the contract issue confirms the order, the order subject will be under obligation to pay the due fee and the additional fees specified, if applicable, the shipping fee, tax.

2.DESCRIPTIONS

In the implementation and interpretation of this agreement, the following terms will express the written explanations in front of them.

MINISTER: The Minister of Customs and Trade,

MINISTRY: Ministry of Customs and Trade,

LAW: Law on Consumer Protection No. 6502,

REGULATION: Regulation of Distance Contracts (RG:27.11.2014/29188)

SERVICE: The subject of any consumer transaction other than providing goods made or committed to a fee or interest,

SELLER: The company that offers goods to the consumer or acts on behalf or account of the consumer within the scope of its commercial or professional activities,

BUYER: The real or legal person who requested a property or service through the website of the SELLER,

SITE: The seller's website,

PARTIES: The SELLER and BUYER,

CONTRACT: This contract, which is contracted between the SELLER and the BUYER,

MAL: The software, sound, image and similar intangible goods prepared for use in electronic environment and the movable goods that are the subject of shopping.

3. TOPIC

This Agreement regulates the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law on Consumer Protection no. 6502 and the Regulation on Distant Contracts in relation to the sale and delivery of the product specified in the following qualifications and sales price that ALICI orders electronically through the SELLER's website.

The prices listed and advertised on the site are the sale price. The advertised prices and promises are valid until updates are updated and changed. The prices announced for a period of time are valid until the end of the specified period.

4. SALES INFORMATION

Title: Can Çapar

Address: Tepe neighborhood 39. Street number 46 Marmaris, Mugla

Phone: +90 252 413 33 34

Email: info@gmail.com

5. BUYER INFORMATION

Delivery person

Delivery Address

Phone

Fax

Email/user name

6. CONTRACT SUBJECT PRODUCT/PRODUCTS INFORMATION

6.1. The basic features of the goods /Products/Products/ Service (type, quantity, brand/model, color, number) are published on the seller's website. If a vendor has organized a campaign, you can review the basic properties of the related product during the campaign. Valid until campaign date.

6.2. The prices listed and advertised on the site are the sale price. The advertised prices and promises are valid until updates are updated and changed. The prices announced for a period of time are valid until the end of the specified period.

6.3. The sale price of the contracted goods or services, including all taxes, is shown below.

ProductDescription, Quantity, Unit Price, Intermediate Total

(Including VAT)

Cargo Amount

Total:

Payment Form and Plan

Delivery Address

Delivery person

Billing Address

Order Date

Delivery date

Delivery shape

6.4. Shipping fee with product shipping fee will be paid by BUYER. If the SELLER has declared that the delivery fee on the SITE will be covered by its own, the delivery costs will be owned by the SELLER.

7. BILLING INFORMATION

First Name/Last Name/Title

Address

Phone

Fax

Email/user name

Invoice delivery : The invoice will be delivered to the invoice address at the time of order delivery with the order.

8. GENERAL PROVISIONS

8.1. BUYER, seller's website, the basic qualifications of the product subject to the contract, sales price and payment form and the pre-information about delivery, information, electronic ally acknowledges and undertakes. Alici's; Prior to confirming the pre-information electronically, prior to the establishment of the distance sales contract, the address that should be given to ALICI by the SELLER, the basic characteristics of the ordered products, the price of the products included in taxes, payment and delivery information, yes and complete.

8.2. Each product subject to the contract shall be delivered to the person and/or organization at the address shown by ALICI or ALICI within the period specified in the preinformation section on the website, depending on the distance of alici's settlement with the registration of not exceeding the 30-day legal period. In the event that the product cannot be delivered to THE BUYER within this period, alici reserves the right to terminate the contract.

8.3. SELLER, complete the contracted product, in accordance with the qualifications specified in the order and, if any warranty documents, user manuals are required by the work to deliver with the information and documents, to perform in accordance with the legal legislation requirements of all kinds of shame, in accordance with the principles of integrity and integrity, to maintain and increase the quality of service, to show the necessary attention and care during the performance of the work, to act with caution and foresight , declares and commits.

8.4. THE SELLER may supply a different product of equal quality and price by informing ALICI and receiving its explicit approval before the contractual performance obligation expires.

8.5. The SELLER accepts, declares and undertakes that if the product or service subject to the order fails to fulfill its obligations in writing within 3 days from the date of its arrival, he will return the total price to alici within a 14-day period.

8.6. BUYER accepts, declares and undertakes that the Seller shall terminate the obligation to deliver the contracted product if the contractual product price is not paid for and/or cancelled in the bank records for any reason.

8.7. ALICI accepts, declares and undertakes that the buyer shall return the contracted product to the SELLER within 3 days if the product price arose by the relevant bank or financial institution is not paid to the SELLER as a result of the unfair use of the credit card belonging to ALICI after the delivery of the product at the address shown by the Buyer or ALICI to the buyer or the organization.

8.8. The SELLER accepts, declares and undertakes to inform alici of the situation if the contract subject cannot deliver the product within its period due to force majeure, such as the formation of force majeure and/or delaying conditions that develop outside the will of the parties, unpredictable and prevent the parties from fulfilling their debts. Buyer also has the right to request the cancellation of the order, to replace the contracted product with its precedent, and/or postpone the delivery time until the blocking status is eliminated. In case of cancellation of the order by alici, the amount of the product will be paid to him in cash and times within 14 days for payments made by ALICI in cash. For payments made by ALICI by credit card, the product amount will be returned to the relevant bank within 14 days after the order was cancelled by the BUYER. Buyer accepts, declares and undertakes that the average process for the credit card returned by the SELLER can take 2 to 3 weeks, and that the fact that this amount is reflected in alici's accounts after the return to the bank is entirely related to the bank transaction process.

8.9. The SALESPERSON has the right to contact ALICI for communication, marketing, notification and other purposes through letters, e-mail, SMS, telephone calls and other means via address, email address, landline and mobile phone lines and other contact information specified by ALICI on the site registration form or later updated by him. Alici acknowledges and declares that by accepting this agreement, the Seller may engage in the communication activities mentioned above against him.

8.10. THE BUYER will examine the goods/services subject to the contract before receiving; lame, broken, torn packaging, etc. damaged and defective goods/service will not be received from the cargo company. The goods/services received will be deemed undamaged and robust. After delivery, the debt of careful protection of goods/services belongs to ALICI. Goods/services should not be used if the right to withdraw is used. The invoice must be refunded.

8.11. If the credit card holder used during the order is not the same person or the credit card used in the order is identified before the delivery of the product to alici, the SELLER may request the IDENTIFICATION and contact information for the credit card holder used in the order, the statement of the credit card used in the order, or the article from the card holder's bank that the credit card belongs to him. The order will be frozen in the time until alici obtains the information/documents subject to the request, and if the invoked requests are not met within 24 hours, the SELLER has the right to cancel the order.

8.12. The BUYER declares and undertakes that the personal and other information he gives when he becomes a member of the Seller's website is in accordance with the truth, that the SELLER will immediately, indemnify and repeatedly indemnify any damages incurred by the Seller due to the inaccuracy of this information.

8.13. Buyer accepts and undertakes to comply with and violate the provisions of legal legislation when using the SELLER's website. Otherwise, all legal and criminal obligations arising will be fully and exclusively bound by the BUYER.

8.14. BUYER shall not use the SELLER's website in any way to violate the material and moral rights of others for a unlawful purpose, in a way that is disruptive, contrary to general morality, disturbing and harassing others. In addition, members cannot take actions that prevent or use other people's services (spam, viruses, trojanhorses, etc.).

8.15. The SELLER's website may link to other websites and/or other content owned and/or operated by third parties that are not under the control of the SELLER and/or otherwise. These links have been established to facilitate direction to ALICI and do not support any website or the person who operates that site and does not warrant any information contained to the Link given website.

8.16. The member who violates one or more of the articles listed in this agreement shall be personally and legally responsible for this violation and will respect the SELLER for the legal and criminal consequences of these violations. You can also use the in the event that the event is transferred to the legal field, the SELLER reserves the right to claim compensation due to non-compliance with the membership agreement against the member.

9. RIGHT OF WITHDRAWAL

9.1. ALICI; In the event that the contract is related to the sale of goods, the product may exercise its right to withdraw from the contract within 14 (fourteen) days from the date of delivery to him or the person/organization at the address he shows, without taking any legal and criminal liability provided that it notifies the SELLER and without any justification. In distance contracts for service delivery, this period begins from the date the contract is signed. Before the expiration of the right-to-back period, the right to withdraw from the service contracts that began the performance of the service with the approval of the consumer cannot be used. The costs arising from the exercise of the right of withdrawal belong to the SELLER. Alici accepts that the business is informed of the right to withdraw from accepting this agreement.

9.2. For the exercise of the right of withdrawal, it is imperative that the SELLER be notified by registered mail, fax or e-mail within a period of 14 (fourteen) days and that the product must not be used in accordance with the provisions of "Products That Cannot Be Used right of withdrawal" issued in this agreement. If this right is exercised,

a) 3. invoice for the product delivered to the person or BUYER, (If the invoice for the product to be returned is institutional, it must be sent with the credit memo issued by the institution when returning. Invoice refunds issued on behalf of the agencies will not be completed unless the Return INVOICE is issued.)

b) Return form,

c) The boxes, packaging, standard accessories of the products to be returned must be delivered completely and undamaged.

d) The SELLER is obliged to return the total price within a 10-day period no later than the notification of withdrawal to Alici and to return the documents that put alici under debt and to receive a return of the goods within a 20-day period.

e) If there is a decrease in the value of the goods due to the defect of the BUYER or if the refund becomes impossible, the BUYER is obliged to indemnify the losses of the SELLER at the rate of defect. However, the BUYER is not responsible for any changes or deteriorations caused by the proper use of the goods or product within the period of withdrawal.

f) If the campaign limit amount issued by the SELLER is reduced below the amount of the campaign limit issued by the SELLER due to the exercise of the right of withdrawal, the amount of discount benefited under the campaign will be cancelled.

10. PRODUCTS THAT CANNOT BE USED IN THE RIGHT TO WITHDRAW

Products that are prepared in accordance with alici's request or expressly personal needs and are not available to be sent back, underwear subparts, swimsuit and bikini bottoms, make-up materials, disposable products, goods that are in danger of rapid deterioration or may have expired, are not suitable for health and hygiene if they are delivered by ALICI after being delivered to ALICI, products that are incompatible with other products after delivery and cannot be parsed by its nature Except for what is provided under the Subscription Agreement, goods related to periodicals such as newspapers and magazines, electronically performed services or intangible goods delivered instantly to the consumer, and audio or video recordings, books, digital content, software programs, data recording and data storage devices, computer consumables, packaging are not possible by the Regulation. In addition, before the expiration of the right of withdrawal, it is not possible to exercise the right of withdrawal regarding the services started by the approval of the consumer.

Cosmetic and personal care products, underwear products, swimwear, bikini, book, copyable software and programs, DVDs, VCD, CDs and cassettes and stationery consumables (toner, cartridge, strip, etc.) must be unopened, untested, pristine and unused in order to be returned.

11. STATE OF DEFAULT AND LEGAL RESULTS

If the payment transactions are defaulted in the case of the credit card, the cardholder accepts, declares and undertakes that it will pay interest within the framework of its credit card agreement with the bank and will be liable to the bank. In this case, the relevant bank may take legal action; and in any case, if alici defaults on his debt, ALICI accepts, declares and undertakes that he will pay the damages and losses suffered by the SELLER due to the delayed performance of the debt

12th ADMINISTRATIVE COURT

Complaints and objections in disputes arising from this agreement shall be made to the arbitral tribunal or the consumer court, where the consumer is located within the monetary limits specified in the following law, or where the consumer process is made. Here's what information on the monetary limit is:

The value of applications to consumer arbitral committees for 2017, effective from 01/01/2017:

a) 2,400 (two thousand four hundred) in disputes below the Turkish Lira, the county consumer arbitral committees,

b) Provincial consumer arbitral committees in disputes between 2,400 (two thousand four hundred) Turkish Lira and 3,610 (three thousand six hundred ten) Turkish Lira in metropolitan provinces,

c) Provincial consumer arbitral committees in disputes located below 3,610 (three thousand six hundred ten) Turkish Liras in the centers of provinces not metropolitan status,

d) Provincial consumer arbitral committees were appointed in disputes between 2,400 (two thousand four hundred) Turkish Lira and 3,610 (three thousand six hundred ten) Turkish Lira in districts connected to provinces that do not have metropolitan status.

This Agreement is carried out for commercial purposes.

13th WALK

When Alici makes the payment for the order it has placed through the Site, it is deemed to have accepted all the terms of this agreement. The SELLER is obliged to make the necessary software arrangements to obtain approval that this contract has been read and accepted by ALICI on the site prior to the fulfillth of the order.

SALES: Can Çapar

Recipient:

Date:
Privacy and Security Policy


All services provided in our store belong to Our Can Çapar company and are operated by our company.

Our company can collect personal data for various purposes. The following is how and how the collected personal data is collected, how and how it is preserved.

By filling out various forms and surveys on our Membership or Store, a number of personal information about members themselves (such as name-last name, company information, telephone, address or email addresses) are collected by our Store by the nature of the work.

In some periods, our company can send campaign information to customers and members, information about new products, promotional offers. Our members can make any choice about whether or not to receive such information while being a member, then after logging in, this selection can be changed from the account information section or notify them with the link in the information message that came to them.

Personal information transmitted electronically to our store by our members during the approval process carried out through our store or by email will not be disclosed to third parties except for the purposes and scope set out by our Members in the "User Agreement".

In order to identify system-related problems and to resolve any problems or disputes related to the service provided, our company registers and uses the IP address of its members. IP addresses can also be used to identify users in a general manner and to collect comprehensive demographic information.

Our company may use the information requested outside the scope of the Membership Agreement for the purpose of the membership agreement for direct marketing purposes by him or by those he is in cooperation with. Personal information can also be used to contact the user if necessary. Information requested by our company or information provided by the user or information about the transactions made through our Store; It can be used by our company and its collaborators in various statistical assessments, database building and market research without revealing the identity of our members outside the purposes and scope set out by the "Membership Agreement".

Our company is committed to keeping confidential information strictly private and confidential, to consider it a burden of keeping a secret and to ensure and maintain confidentiality, to take all necessary measures to prevent all or part of confidential information from entering or unauthorized use or disclosure to a third party, and taking the necessary care.

CREDIT CARD SECURITY

Our company prioritizes the safety of credit card holders who shop on our shopping sites. Your credit card information is not stored in our system in any way.

When you go through the process of operations, there are two things to consider to understand that you are on a secure site. One of these is a key or lock icon located at the bottom of your browser. This indicates that you are on a secure website and all your information is encrypted and protected. This information is used only depending on the sales process and in the direction of the instruction you provide. Information about the credit card used during shopping is encrypted and delivered to the relevant bank for questioning by the 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) protocol, regardless of our shopping sites. If the availability of the card is confirmed, the exchange will continue. Since no information about the card can be viewed and saved by us, third parties are prevented from obtaining this information under any circumstances.

The reliability of payment/invoice/delivery address information of orders placed online by credit card is audited by our company against Credit Card Fraud. Therefore, the accuracy of financial and address/phone information must be confirmed before the customers who order from our shopping sites can reach the supply and delivery stage of their orders for the first time. If necessary, the credit card holder is contacted by the customer or the relevant bank if necessary to check this information.

Only you can access and change all the information you provide when you become a member. If you protect your member login information securely, it is not possible for others to access or modify information about you. For this purpose, membership operations are moved within the 128-bit SSL security area. This system is an international encryption standard that is impossible to break.

Internet shopping sites with information lines or customer service and open address and phone information are more preferred today. In this way, you can get detailed information about all the issues that you have in mind and learn more about the reliability of the company providing online shopping services.

Note: We recommend that the company's open address and phone be located on internet shopping sites. If you're going to shop, make a note of all the phone/address information from the store where you bought the product without making your purchase. If you don't trust it, phone it before shopping. All information about our company and the place of company is mentioned in all our online shopping sites belonging to our company.

SECURITY OF MAİl ORDER CREDIT CARD INFORMATION

Your identity and credit card information that you will send to us by credit card mail-order method will be stored by our company in keeping with the principle of confidentiality. This information is held for 60 days against objections to withdrawal from a possible bank and then destroyed. If any price other than the approved mail-order form fee you send us for the price of the products you have ordered is withdrawn from your card, you may naturally object to the bank and pose no risk as you may prevent payment of this amount.

THIRD-PARTY WEBSITES AND APPLICATIONS

Our store may link to other sites within the website. Our company does not bear any responsibility for the privacy practices and content of the sites accessed through these links. Advertisements published on our company's site are distributed to our users through our advertising business partners. The Privacy Policy Principles in this agreement are only related to the use of our Store, not third-party websites.

EMPLOYMENT HALLS

In the following limited cases, our Company may disclose information of users to third parties other than these "Privacy Policy" provisions. These conditions are limited;

1. Comply with the requirements imposed by the law rules issued by the competent legal authority, such as Law, Decree, Regulation, etc. in force;

2.To fulfill and implement the requirements of the "Membership Agreement" and other contracts that our store has contracted with users;

3.Requesting information about users for the purpose of conducting an investigation or investigation by the competent administrative and judicial authority;

4.Where it is necessary to provide information to protect users' rights or security.

Email SECURITY

Never write down your credit card number or passwords in emails you send to Customer Service of our Store regarding any of your orders. The information contained in the emails may be visible to third parties. Our company cannot guarantee the security of the information transmitted from your e-mails under any circumstances.

SCANNER COOKIES

Our company can obtain information about users and users using the website using a technical communication file (Cookie) to visit our store. The technical communication files mentioned are small text files that a website sends to the user's browser (browser) to hide in the main memory. The technical communication file makes it easy to use the Internet by storing situations and preferences about the site.

The technical communication file helps to obtain statistical information about how many people visit the site, how many times a person visits the site, and how much they stay on the site, and dynamically generate ads and content from user pages specifically designed for users. The technical communication file is not designed to retrieve data or other personal information from your main memory or email. Many browsers are designed to accept the technical communication file at first, but users can change settings so that the technical communication file does not arrive or that the technical communication file is issued alert when they are sent.

Our company may change these "Privacy Policy" provisions at any time by posting them on the site or sending e-mail seizing or posting them on the site. If the Privacy Policy provisions change, it will take effect on the date it is published.

You can email info@cancapar.com for any questions and suggestions regarding our privacy policy.
Refunds


If there is a problem with the products you bought from our online store or if the products you bought do not meet your needs, you can return them after delivery. The legal period specified for the return of the products is 14 days, provided that the products you will return have not lost their re-salable feature. The products to be returned must be sent along with the invoice. Prepaid returns are not accepted.
The product must be delivered within the return period. If the product was purchased online, you can check the online exchange terms. The product invoice must be with you for return in the store.
Products purchased;
- It must not have been used and worn.
- It must be in its original packaging.
- The original tags should be in place.
- Accessories must be in their full and original packaging. You can return the products you want to return with Sürat Kargo. No fee is requested from you for the shipments sent due to returns or exchanges.
If the products you bought from our online shop are in compliance with the exchange conditions, you can also exchange them within 30 days by declaring your invoice from our stores.
In payments made with a credit card, it is necessary for the products to reach us and to check their suitability for return conditions before depositing the amount of the product into your account. After these processes, the amount of the product is deposited into your account within 10 business days. Since this amount is reflected to your accounts after the transfer to the bank, it is completely related to the bank transaction process, and cancapar.com will not be able to intervene in any possible delays.
Site Terms of Use


Please read this 'site terms carefully before using our site.

Our customers who use and shop on this shopping site are assumed to have agreed to the following terms:

The web pages on our site and all the pages connected to it ('site') are the property of Can Çapar company (Company) and operated by it. You ('User') are subject to the following requirements when using all services offered on the site, taking advantage of the service on the site and continuing to use; You agree that you have the right, authority and legal license to sign the contract according to the laws you are bound to and that you are over 18 years of age, that you have read, understood, and are bound by the terms in the contract.

This agreement imposes the rights and obligations of the parties in relation to the site subject to the contract and declares that the parties shall fulfill the rights and obligations aforementioned when they accept this agreement in full, accurate, timely, within the terms requested in this agreement.

1. RESPONSIBILITIES

a.The company reserves the right to make changes to prices and products and services offered.

b. The Company agrees and undertakes that the member will be used for contractual services other than technical faults.

c.User will not reverse engineer the use of the site or take any further action to find or obtain their source code, and 3. He accepts that he will be responsible for any damages arising against the persons, and that legal and criminal action will be taken against him in advance.

d. The user is contrary to general morality and decency in its activities within the site, any part of the site or in their communications, against the law, 3. He agrees that he will not produce or share content that undermines people's rights, is misleading, aggressive, obscene, pornographic, defaming, copyright-violating, promoting illegal activities. Otherwise, he is fully responsible for the damage that will occur, and in this case the 'Site' authorities may suspend, terminate such accounts, and reserve the right to initiate a legal process. For this reason, requests for information about the activity or user accounts of the judicial authorities are reserved for sharing.

e. The relationship of the members of the Site to each other or third parties is of their own responsibility.

2. Intellectual Property Rights

2.1. All registered or unregistered intellectual property rights, such as title, business name, trademark, patent, logo, design, information and method contained on this Site, belong to the site operator and owner company or the specified relevant and are protected by national and international law. Visiting or utilizing services on this Site gives no right to such intellectual property rights.

2.2. The information contained on the Site may not be reproduced, published, copied, presented, and/or transmitted. The entire or part of the Site may not be used without permission on another website.

3. Confidential Information

3.1. The company has been able to use the personal information that users transmit through the site 3. He's not going to explain it to people. This personal information; the person's name and surname, address, phone number, mobile phone, e-mail address, such as any other information to identify the User and will be referred to as 'Confidential Information'.

3.2. The User agrees and agrees to share the communication, portfolio status and demographic information of the company that owns the Site with its affiliates or the group companies to which it is affiliated, limited to its use only within the scope of promotional, advertising, campaign, promotion, announcement, etc. marketing activities. This personal information can be used to determine a customer profile within the company, to provide promotions and campaigns in accordance with the customer profile and to conduct statistical studies.

3.3. Confidential Information may only be disclosed to the authorities if this information is requested by the authorities and in the event of a statement to the authorities in accordance with the provisions of the applicable orderly legislation.

4. Failure to guarantee: THIS CONTRACT ARTICLE SHALL BE VALID TO THE EXTENT REQUIRED BY THE APPLICABLE LAW. THE SERVICES OFFERED BY THE COMPANY ARE PRESENTED ON A BASIS "AS IS" AND "POSSIBLE", AND THERE IS NO GUARANTEE OF ANY MENTAL OR APPLICATION IN RELATION TO SERVICES OR APPLICATION (ALL INFORMATION CONTAINED IN THESE) IN RELATION TO THE SERVICE OR APPLICATION OF ALL MENTAL ITIES REGARDING THE AVAILABILITY, COMPLIANCE OR VIOLATION OF A SPECIFIED PURPOSE.

5. Registration and Security

The user must provide accurate, complete and up-to-date registration information. Otherwise, this Agreement will be deemed infringed and the account may be closed without the User notified.

The user is responsible for password and account security on the site and third-party sites. The Company cannot be held responsible for any otherwise occurresibly data losses and security breaches or damage to hardware and devices.

6. Force Majeure

not under the control of the parties; of course, disasters, fires, explosions, civil wars, wars, riots, public movements, mobilization announcements, strikes, lockouts and epidemics, infrastructure and internet failures, power outages (referred to as the "Force Majeure Cause" together below) therefore, the parties are not responsible for this. During this period, the rights and obligations of the Parties arising from this Agreement shall be suspended.

7. Integrity and Applicability of the Contract

If one of these terms of contract becomes partially or completely invalid, the rest of the contract will remain valid.

8. Changes to the Agreement

The Company may change the services offered on the site at any time and the terms of this agreement in whole or in part. Changes will take effect from the date of publication on the site. It is the user's responsibility to follow the changes. The user is deemed to have accepted these changes by continuing to take advantage of the services offered.

9. Notification

All notices to be sent to the parties concerned with this Agreement will be made through the known e-mail address of the Account and the e-mail address specified by the user on the membership form. The user agrees that the address specified by the member is the valid notification address, that if it changes, it will notify the other party in writing within 5 days, otherwise the notices to this address will be considered valid.

10th Convention on Evidence

In any disputes between the parties regarding this agreement, the persons, records and documents of the Parties, and their computer records and fax records shall be considered as evidence in accordance with law procedure law no. 6100, and the user agrees that they will not object to these records.

11. Dispute Resolution

Marmaris Courthouse Courts and Executive Offices are authorized to resolve any disputes arising from the implementation or interpretation of this Agreement.
Payment method


You can make your payments with BANK TRANSFER or CREDIT CARD systems with your choice.
FOR THE BANK AIRPORT:
Can Capar
IBAN TR65 0006 2001 3080 0006 6571 58 When you make a bank transfer within 1-3 business days with Sürat Kargo, Please; Add your preferred form of payment to your order as a NOTE.
Cookie Policy


What is A Cookie?

A cookie is a simple text file saved by a website server to your computer or mobile device. Only this server can access or read the content of the relevant cookie.

Each cookie is specific to your web browser. A unique identifier contains anonymous information, such as a site name, and some numbers. Some elements of the website, for example, allow you to remember your preferences.

Cookies may be identified by the website you visit (these are known as "first-party cookies") or other websites ("third-party cookies") that offer content on the page you are viewing.

If you want to learn more about cookies, the HowStuffWorks website provides a comprehensive guide: How Do Internet Cookies Work?

Activate/Disable Cookies

By using our website, you consent to the use of cookies on your device and saving them to your device. You may use our website without cookies, but the services you may use as a result may be limited.

You can prevent cookies from being saved to your device by setting your browser to avoid accepting cookies. Please note that most browsers accept cookies by default.

You can also delete cookies stored on your device at any time. Instructions on how to do this can be found in your browser or device's manual.

First Party Cookies

Name - JSESSIONID

Description- This cookie is a generic cookie used to manage your website sign-in and navigation steps.

Expiration Time - Session Cookie

Category - Absolutely Necessary

Name - Code

Description- This cookie is used to remember the product selected by the user when trying to find a reseller for a product. This cookie is created when a user clicks the "Find Dealer" button on a product page.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - Dealer

Description - This cookie saves the user's selection from The Reseller Search section.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - euCookieCompliance

Description - This cookie indicates that the user has accepted the cookie policy. Ensures that the cookie label is not displayed again after it is closed.

Expiration Time - Session Cookie

Category - Functionality

Name - Height

Description - This cookie saves the user-selected height in the Tire Discovery Tool and remembers this selection when the user revisits the application.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - loadIndex

Description - This cookie records the user-selected load index in the Tire Discovery Tool and remembers this selection when the user revisits the application.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - Rim

Description - This cookie records the wheel diameter selected by the user in the Tire Discovery Tool and remembers this selection when the user revisits the application.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - speedIndex

Description - This cookie records the user-selected speed index in the Tire Discovery Tool and remembers this selection when the user revisits the application.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - Width

Description - This cookie saves the user-selected width in the Tire Discovery Tool and remembers this selection when the user revisits the application.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Description

Description

Name - userLngCntr

Description - This cookie saves the user-selected country and language on the country selection page. The cookie is saved when the user clicks on the "change country" link and selects a country from the list or with the IP address detection function.

Expiration Time - 1 year

Category - Absolutely Necessary

Name - detLngCntr

Description - This cookie saves the country and language detected using the IP detection service. This cookie is saved when the user-selected country/language differs from the website's country/language selection.

Expiration Time - 1 year

Category - Absolutely Necessary

Name - Vehicle

Description - This cookie records the vehicle type of the tyre size selected by the user using the "Find by Car" feature of the Tire Discovery Tool. The correct tool category must be selected in search results.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - viewedTire

Description - This cookie saves the code for this tyre as a shortcut to return to the last tyre displayed by the user when reseller Search is displayed.

Expiration Time - 2 weeks

Category - Functionality

Name - Desktop

Description - This cookie saves the user's decision to view the desktop version of the page on the mobile device.

Expiration Time - 1 hour

Category - Functionality

Name - Category

Description - This cookie saves the user-selected news category and remembers this setting when the user returns to the News page.

Expiration Time - Session Cookie

Category - Functionality

Name - Year

Description - This cookie saves the user-selected news year and remembers this setting when the user returns to the News page.

Expiration Time - Session Cookie

Category - Functionality

Name - dlInitialSearch

Description - This cookie saves the search term selected by the user on the Reseller Search page.

Expiration Time - Session Cookie

Category - Functionality

Third Party Cookies

The following third-party cookies are used on our website:

Name - __utma

Description - This cookie is used by Google Analytics to distinguish between users and sessions. Cookies are updated each time the data is sent to Google Analytics.

Duration of Use - 2 years

Category - Performance

Name - __utmb

Description - This cookie is used by Google Analytics to distinguish between new sessions and visits. Cookies are updated each time the data is sent to Google Analytics.

Usage Time - 30 minutes

Category - Performance

Name - __utmc

Description - This cookie is used by Google Analytics to identify new visitors.

Duration of Use- End of session

Category - Performance

Name - __utmz

Description - This cookie is used by Google Analytics to save the traffic source or the campaign that provides user visits.

Duration of Use - 6 months

Category - Performance

Name - _ga

Description - This cookie is used by Google Analytics to evaluate a user's purpose of visiting, compile reports about website activity for website operators, and improve the customer experience.

Duration of Use - 2 years

Category - Performance

Name - _qst

Description - This cookie is used by Qubit to collect non-personal information about how they respond to visitor behavior or marketing communications.

Lifetime - --

Category - Targeting and Marketing

Name - _qst_s

Description - This cookie is used by Qubit to collect non-personal information about how they respond to visitor behavior or marketing communications.

Lifetime - --

Category - Targeting and Marketing

Name - _qubitTracker

Description - This cookie is used by Qubit to collect non-personal information about how they respond to visitor behavior or marketing communications.

Lifetime - --

Category - Targeting and Marketing

Name - qtag_536854

Description - This cookie is used by Qubit to collect non-personal information about how they respond to visitor behavior or marketing communications.

Lifetime - --

Category - Targeting and Marketing

Cookie Categories

Cookies can be classified in a variety of ways:

Absolutely Necessary: These cookies are required to enable the user to travel and use private parts of the site, such as accessing secure areas of a page. Important parts of the website cannot be used without these cookies.

Performance: These cookies provide the user with a more personal experience, improved, by allowing the website to record user preferences, such as language settings.

Functionality: These cookies collect information about user behavior. All information is collected anonymously and functionality cookies cannot track the user's activities on other websites.

This information is used to compile reports for the development of the website. Functionality cookies may also include those who provide the service requested by the user.

Targeting and Marketing: These cookies are used to display ads that are relevant to the user and their interests. These cookies can also be used to measure the effectiveness of an ad campaign that the user interacts with when visiting certain webpages and to allow communication with potential advertisers.